نامه

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32 

3. راهکارهای مقابله با بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور

صفحه 15-20

عباس داودی؛ حسن محمودزاده؛ ولی اله رسولی